ПАПУЖИНСЬКА     СІЛЬСЬКА РАДА

                           ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                 ХХХІVСЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                  

                  РІШЕННЯ

 

    30.08.2018 року                  с. Папужинці                                 №34/1

   

 

Про  порядок  проведення  конкурсу

на  заміщення  вакантних  посад

посадових  осіб  місцевого самоврядування  

у  сільській  раді

 

       Відповідно до  Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»,   до пункту 11 частини першої статті 2,  статті 6 Закону України "Про очищення влади", Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563, із змінами,  з  метою  формування   дієздатного   кадрового потенціалу,  залучення  на службу  в  органах  місцевого самоврядування  висококваліфікованих  спеціалістів , врахувавши  пропозиції  депутатів  сільської  ради, сільська  рада

ВИРІШИЛА  :

 

    1.Затвердити  порядок  проведення  конкурсу на  заміщення  вакантних  посад  посадових  осіб  місцевого самоврядування  у  Папужинській          сільській  раді згідно  з  додатком № 1.

    2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на сільського голову.

 

 

 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                 А.Граділенко

 

 

 

 

                                                                                               Додаток

                                                                               до  рішення  сільської  ради

                                                                               від  30.08.2018р. № 34/1                

                 Порядок  проведення  конкурсу 

на  заміщення  вакантних  посад  посадових  осіб  місцевого

самоврядування   у   Папужинській         сільській  раді

Загальні положення


    1. Відповідно  до діючого  законодавства у сільській  раді  проводиться конкурсний відбір на заміщення вакантних посад  посадових  осіб  місцевого самоврядування   (далі - конкурс),  крім випадків,  коли законами України  встановлено інший порядок заміщення таких посад.

     2. Конкурс на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування повинен  забезпечувати  конституційне  право  рівного  доступу  до служби в органах  місцевого  самоврядування громадян України.

    3.Для проведення відбору кандидатів на  заміщення  вакантних
посад  посадових  осіб розпорядженням сільського голови ,  який  здійснює  призначення  на посаду  посадових  осіб  місцевого самоврядування,  утворюється  конкурсна  комісія  у складі голови, секретаря і членів комісії.

 
    4.Очолює  конкурсну  комісію  секретар  сільської  ради.   До   складу   конкурсної   комісії  входять посадові  особи місцевого самоврядування та  голови  постійних  комісій  сільської ради.

    5.Переведення  на  рівнозначну  або  нижчу  посаду  в одному

органімісцевого самоврядування , або  перевення на рівнозначну  посаду з іншого органу місцевого самоврядування,   а  також  просування  по   службі  посадових осіб місцевого самоврядування , які зараховані до кадрового резерву чи успішно пройшли стажування у порядку,  визначеному  Кабінетом  Міністрів  України, може здійснюватися без конкурсного відбору.

 

      Умови проведення конкурсу

     6. Умови    конкурсу на заміщення конкретної вакантної посади  у  сільській  раді   визначаються  сільським  головою,  який призначає на посади та звільняє з посад посадових  осіб  місцевого самоврядування.

    7.  Рішення   про оголошення  конкурсу приймається  сільським  головою за наявності вакантної посадипосадової  особи  місцевого самоврядування, про що видається  розпорядження.

 

  До участі у конкурсі не допускаються особи, які:

 

-  визнані в установленому порядку недієздатними;

-  мають судимість,   що   є   несумісною  із  зайняттям  посади

посадової особи місцевого самоврядування ;

-  у разі   прийняття    на    службу    будуть    безпосередньо

підпорядковані або підлеглі близьким особам;

-  позбавлені права займати відповідні  посади  в  установленому

законом порядку на визначений термін;

-  в інших випадках, установлених законами.

 

      8. Конкурс проводиться поетапно:

     1) публікація в ЗМІ та веб- сайті сільської ради   оголошення     про проведення конкурсу або поширення  його  через  інші  засоби  масової
інформації;

     2) прийом  документів  від  осіб,  які бажають взяти участь у
конкурсі,  та їх попередній розгляд на відповідність  встановленим
кваліфікаційним вимогам до відповідного рівня посади;

     3) проведення іспиту та відбір кандидатів

 

      Оголошення  про конкурс

     9. Сільська  рада  зобов'язанаопублікувати оголошення  про  проведення  конкурсу  в  пресі  або  поширити  його  через  інші  офіційні  засоби  масової
інформаціїта  через веб-сайт сільської ради  не пізніше  ніж за місяць до початку конкурсу . Оголошення доводиться  до відома також  працівників сільської  ради .

     10. В  оголошенні  про  проведення конкурсу повинні міститися
такі відомості:
 1) найменування   органу  місцевого самоврядування із   зазначенням   його місцезнаходження, адреси та номерів телефонів;
 2) назви   вакантних   посад  із  зазначенням,  що  додаткова
інформація щодо основних  функціональних  обов'язків,  розміру  та
умов оплати праці надається кадровою службою;
3) основні вимоги до кандидатів,  визначені органом місцевого самоврядування згідно  з  типовими  професійно-кваліфікаційними  характеристиками  посад посадових  осіб  місцевого самоврядування;

     4) термін  прийняття документів (протягом 30 календарних днів
з дня оголошення про проведення конкурсу).

     В оголошенні  може  міститися  додаткова  інформація,  що  не
суперечить законодавству про службу  в  органах  місцевого  самоврядування.

     11. При   заміщенні   вакантних  посад,  призначення  на  які
відповідно  до  законів,  актів  Президента  України  та  Кабінету
Міністрів України здійснюється за іншою процедурою, а також у разі
прийняття керівником рішення про призначення осіб згідно з пунктом
5  цього  Порядку  в  межах  сільської  ради  конкурс неоголошується.

        Прийом та розгляд документів на участь у конкурсі

     12. Особи,  які бажають взяти участь у конкурсі,  подають  до
конкурсної комісії  сільської  ради  такі документи:

     заяву про  участь  у  конкурсі,  в  якій   зазначається   про
ознайомлення  заявника із встановленими законодавством обмеженнями
щодо прийняття на  службу  в  органи  місцевого самоврядування та проходження  служби  в  органах  місцевого  самоврядування ;

     заповнену особову  картку  (форма  П-2  ДС)  з   відповідними
додатками;

     дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

     копії документів  про  освіту,  засвідчені  нотаріально  чи в
іншому встановленому законодавством порядку;

     копію  документа,  який  посвідчує особу (копію першої та другої сторінок паспорта громадянина України), засвідчену кадровою службою;

      копії   документів   про     підвищення  кваліфікації, присвоєння  вченого звання, присудження наукового ступеня( за наявності);

      декларацію   про   майно,   доходи,  витрати  і  зобов'язання

фінансового  характеру  за  минулий  рік  за  встановленою формою ( в електронному вигляді  на веб- сайт НАЗК);

      медичну довідку про стан  здоров'я  за  формою,  затвердженою

МОЗ;

       власноручно написану письмову заяву, якою повідомляє про те, що до неї( нього)  не застосовуються заборони, визначені частинами третьою або четвертою статті 1  ЗаконуУкраїни «Про очищення влади»  та про згоду на проходження перевіркидостовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади” за формою згідно з додатком 1до Порядку  проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 563;

       копію військового   квитка   (для   військовослужбовців   або

військовозобов'язаних);

       довідку про  допуск  до  державної  таємниці  (у  разі   його

наявності).       

 

      Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї

освіти,   досвіду   роботи,   професійного   рівня   і   репутації

(характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

 

      При  поданні документів до конкурсної комісії враховується, що відповідно до п.п. 10, 11  п.2  Порядку  проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 563( далі –Порядок )  перевірка проводиться  щодо осіб, які претендують на зайняття посад  посадових та службових осіб (крім виборних посад)  органів місцевого самоврядування.

 

 

     13.Особи, які  працюють  у  сільській  раді  і бажають взяти участь  у конкурсі , зазначених документів до заяви не додають.

     14. Забороняється вимагати відомості  та  документи,  подання
яких не передбачено законодавством.

     15. Відповідальна  особа за ведення  кадрової  роботи  сільської ради   перевіряє  подані документи на відповідність їх встановленим вимогам щодо  прийняття на  службув  органи  місцевого самоврядування,  передбаченим  для  кандидатів  на  вакантну  посаду, та   факт подання  електронної декларації .

     Крім цього,    відповідно до п.42 Порядку відповідальна особа за ведення кадрової роботи   протягом десяти днів з дня надходження заяви особи,яка претендує на зайняття посади,перевіряє достовірність відомостей, зазначених у заяві такої особи, щодо незастосування до неї заборон, передбачених частиною третьою статті 1 Закону, на основі критеріїв, визначених частиною першою, пунктами 1-8 частини другої та пунктами 1 і 2 частини четвертої статті 3 Закону.

 

    Виявлення  факту належності особи до переліку осіб, щодо яких застосовуються заборони, передбачені частиною третьою статті 1 Закону, на основі критеріїв, визначених частиною першою, пунктами 1-8 частини другої або пунктами 1 і 2 частини четвертої статті 3 Закону, є підставою для відмови такій особі  в допущенні до участі в конкурсі та призначенні на посаду, на яку вона претендує.

 

     У разі невиявлення   підстав для застосування щодо особи заборон, передбачених частиною першою, пунктами 1-8 частини другої та пунктами 1 і 2 частини четвертої статті 3 Закону,  приймається  рішення про допущення такої особи до участі в конкурсі.

    

    
     16. Особи, які подали необхідні документи до  сільської  ради  
для участі у конкурсі,  є кандидатами на зайняття вакантної посади
посадової  особи  місцевого самоврядування(далі - кандидати).

     17. Особи,  документи  яких  не   відповідають   встановленим
вимогам,  за  рішенням  голови  конкурсної  комісії  до конкурсу не
допускаються,  про  що  їм  повідомляє  голова або секретар конкурсної комісії  з  відповідним обгрунтуванням.

      18. Подані   документи   і   матеріали   конкурсної   комісії зберігаються у кадровій службі.

 

 

                 Проведення іспиту та відбір кандидатів

 

     19. Іспит  проводиться конкурсною комісією  сільської  ради  з метою  об'єктивної  оцінки  знань  і  здібностей кандидатів на посаду посадової особи  місцевого самоврядування.

     20. Голова  конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та  повідомляє членів конкурсної комісії та   кандидатів  про місце і час його проведення.

     21. Під  час  іспиту перевіряються знання Конституції Україн ,  Законів України  « Про державну  службу», "Про  службув  органах  місцевого  самоврядування", « Про місцеве самоврядування в Україні « Про  запобігання  корупції", а також законодавства з урахуванням  специфіки  функціональних  повноважень сільської  ради..

     22.Порядок проведення іспиту  та  перелік питань  на  перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних  повноважень  затверджуєтьсярозпорядженням  сільського голови. 

 

     23.Кандидати,  які  не  склали   іспит,   не   можуть   бути
рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

     24. Конкурсна    комісія   на   підставі   розгляду   поданих
документів,  результатів іспиту та співбесіди з  кандидатами,  які
успішно склали іспит, на своєму засіданні здійснює відбір осіб для
зайняття вакантних посад  посадових  осіб  місцевого  самоврядування

     25. Інші кандидати,  які успішно склали іспит,  але  не  були
відібрані для призначення на посади,  у разі їх згоди, за рішенням
конкурсної комісії можуть бути рекомендовані  для  зарахування  до
кадрового  резерву  у  сільській  раді  і  протягом року
прийняті на вакантну рівнозначну або нижчу посаду  без  повторного
конкурсу.

     Якщо за  результатами  конкурсу  не   відібрано   жодного   з
кандидатів  для  призначення на посаду,  конкурсна комісія не може
рекомендувати цих кандидатів до кадрового резерву.

     26. Якщо  жоден  з  кандидатів  не  рекомендований конкурсною
комісією  для  зайняття  вакантної  посади  посадової  особи  місцевого  самоврядування , оголошується повторний конкурс.

     27. Засідання конкурсної комісії вважається правоможним, якщо
на ньому присутні не менше ніж 2/3 її складу.

    28. Рішення комісії  приймається  простою  більшістю  голосів
присутніх  на  її  засіданні  членів  конкурсної  комісії.  У разі
рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

     У рішенні комісії,  що подається  сільському  голові, обов'язково  зазначаються  пропозиції щодо призначення конкретного
кандидата на вакантну посаду  та  визначаються кандидатури для зарахування до кадрового резерву.

 
     29. Засідання  конкурсної  комісії  оформляється  протоколом,
який підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії  і
подається   сільському  голові   не  пізніше  ніж  через  два  дні  після
голосування.  Кожний член комісії може додати  до  протоколу  свою
окрему думку.

     30. Конкурсна  комісія  повідомляє  кандидатів про результати
конкурсу протягом трьох днів після його завершення.

 

      31. Рішення про призначення на посаду посадової  особи  місцевого  самоврядування  та  зарахування  до  кадрового  резерву  приймає  сільський  голова   на підставі пропозиції конкурсної комісії протягом місяця з
дня прийняття рішення конкурсною комісією.

 

    32. Рішення  конкурсної комісії може бути оскаржене сільському  голові   кандидатом  протягом   трьох   днів   після   ознайомлення з  ним. .

   

33.Відповідно до п.46 Порядку,  сільський голова  не пізніше ніж на третій день після призначення особи на посаду, передбачену підпунктами 1-10 пункту 2 цього Порядку (крім посади судді), одночасно надсилає до органів перевірки у порядку, передбаченому пунктами 17-19 цього Порядку, запити.

Разом з тим, відповідно до п.18 Порядку запити не надсилаються для проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування критеріїв, передбачених частиною четвертою статті 3 Закону, до осіб, які були народжені після 1973 року.

 

      34.  Відповідно до п.  49Порядку, у  разі призначення особи на іншу посаду в межах одного органу державної влади (у тому числі в разі призначення особи з територіального органу в апарат центрального органу виконавчої влади і навпаки) чи органу місцевого самоврядування, призначення в порядку переведення на посаду з одного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування до іншого органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, призначення в порядку переведення особи, яка перебуває на посаді в органі державної влади, що припиняється, на посаду до іншого органу державної влади, до якого переходять повноваження та функції органу державної влади, що припиняється, проводиться перевірка у строки та в порядку, визначені пунктами 41-47 цього Порядку.

35. Відповідно до статті 56 Закону України «Про запобігання корупції»

 ( далі – Закон) стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік  яких затверджується Національним агентством, проводиться спеціальна перевірка, у тому числі щодо відомостей, поданих особисто.

 

36. Спеціальна перевірка не проводиться щодо:

1) кандидатів  в депутати  місцевих рад та на посади сільських, селищних, міських голів, старост;

2) громадян, які призиваються на військову службу за призовом осіб офіцерського складу та на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, або залучаються до виконання обов’язків за посадами, передбаченими штатами воєнного часу;

3) претендентів, які перебувають на посадах в державних органах, органах місцевого самоврядування та призначаються в порядку переведення чи просування по службі на посади в межах того ж органу або призначаються в порядку переведення на посади в інших державних органах,  органах місцевого самоврядування;

4) претендентів, які перебувають на посадах в державних органах, органах місцевого самоврядування, що припиняються, та призначаються в порядку переведення на роботу до інших органів, до яких переходять повноваження та функції органів, що припиняються.

 

37. Згідно Переліку посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків, затвердженого  рішенням  Національного агентства з питань корупції від 17.06.2016 року № 2  до відповідних  посад  в органах місцевого самоврядування відносяться  посади :

голів, заступників сільських, селищних голів;

заступників голів районних, районних в містах рад;

секретарів міських (міст обласного районного значення), сільських, селищних рад;

керуючих справами виконавчих комітетів міських (міст - обласних центрів, міст обласного значення) рад;

голів постійних комісій з питань бюджету обласних, Київської та Севастопольської міських рад (у разі коли вони працюють у раді на постійній основі).

 

      У разі якщо призначення, обрання чи затвердження на ці  посади здійснюється сільською  радою, спеціальна перевірка проводиться у встановленому  Законом порядку стосовно призначених, обраних чи затверджених на відповідні посади осіб.

 

38. Організація проведення спеціальної перевірки покладається на керівника органу місцевого самоврядування або їх апарату, на зайняття посади в якому претендує особа, крім випадків, установлених законом.

 

39. Спеціальній перевірці підлягають відомості про особу, яка претендує на зайняття посади,  зокрема щодо:

1) наявності судового рішення, що набрало законної сили, згідно з яким особу притягнуто до кримінальної відповідальності, в тому числі за корупційні правопорушення, а також наявності судимості, її зняття, погашення;

2) факту, що особа піддана, піддавалася раніше адміністративним стягненням за пов’язані з корупцією правопорушення;

3) достовірності відомостей, зазначених у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

4) наявності в особи корпоративних прав;

5) стану здоров’я (в частині перебування особи на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров’я), освіти, наявності наукового ступеня, вченого звання;

6) відношення особи до військового обов’язку;

7) наявності в особи допуску до державної таємниці, якщо такий допуск необхідний згідно з кваліфікаційними вимогами до певної посади;

8) поширення на особу заборони займати відповідну посаду, передбаченої положеннями Закону України "Про очищення влади".

 

40. Кандидат на посаду, стосовно якого спеціальна перевірка вже проводилася, при призначенні в порядку переведення на посаду до іншого державного органу,  органу місцевого самоврядування повідомляє про це відповідний орган, який в установленому порядку запитує інформацію щодо її результатів.

 

41.  Порядок проведення спеціальної перевірки :

 Спеціальна перевірка проводиться за письмовою згодою особи, яка претендує на зайняття посади, у строк, що не перевищує двадцяти п’яти календарних днів з дня надання згоди на проведення спеціальної перевірки.

У разі ненадання особою такої згоди питання щодо призначення її на посаду не розглядається.

Порядок проведення спеціальної перевірки та форма згоди на проведення спеціальної перевірки затверджуються Кабінетом Міністрів України.

 

 

 

 Сільський голова                                                                     А.Граділенко